میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 04 خرداد 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

پاسخگویی به شکایات :
• دریافت شکایات الکترونیکی از طریق سامانه تکریم و پاسخگویی به شکایات ارباب رجوع، حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دانشگاه
• بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی
• بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی
• پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله
• جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به مسئولین ذی ربط
• پیگیری جهت اخذ پاسخ مکاتبات اداری از روسا ی بیمارستانها، شبکه ها، مراکز آموزشی درمانی
• پیگیری و کارشناسی مستمر پاسخها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین