میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 27 خرداد 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

 منشور اخلاقی ما
• پرهیز از هرگونه ایجاد جو تشویش اذهان عمومی، شایعه سازی، تهمت، غیبت و.... را وظیفه شرعی خود می دانیم.
• امانتداری و رازداری و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب می دانیم.
• انتقال تجربیات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهینه به همکاران، بر قراری توازن و اعتدال متناسب فعالیت در محیط کار و زندگی خانوادگی را از وظایف خود می دانیم
• استفاده قانونی و درست از اختیارات و قدرت سازمانی و رعایت دقیق قوانین ومقررات را در وظایف خود واجب می دانیم.
• حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران ؛ پرهیز از تبعیض و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با شاکیان و متشاکیان مراجعه کننده را از اهم وظایف خود می دانیم.
• ایجاد فضای صمیمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعین و کارکنان را از وظایف خود می دانیم.
• شفاف سازی مستندات و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعین ؛ تقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار را وظیفه قانونی خود می دانیم.
• پرهیز از هر گونه مظاهر فساد اداری از قبیل سفارش، هدیه غیر متعارف و وجه نقد و جلوگیری از آن را وظیفه خود می دانیم.
• ارائه راهنمایی و اطلاعات لازم به مراجعین به منظور سهولت انجام امور آنان ؛ توجه به درخواستهای معقول و قانونی مراجعین و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظایف خود می دانیم.

 

 وظائف بازرسی :
• تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای ( سالیانه ) و یا موردی از تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سنجش میزان مطابقت آمار عملکرد با وضعیت موجود
• ازنظر اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی مدیریتی و ستادی .
• بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
• تهیه گزارش مستمر و موردی جهت ارائه به ریاست دانشگاه .
• تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به ریاست شبکه یا مرکز آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و بررسی راهکارهای اصلاح
• با هماهنگی واحد و ارائه گزارشات در هر مرحله به ریاست دانشگاه.
• کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مدیران ذیربط و بررسی راهکارهای اصلاح مناسب و گزارش به ریاست دانشگاه.
• آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه
• اعمال نظر در مورد میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد کارکنان ومدیران با همکاری مدیریت منابع انسانی و امور اداری ، برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها ،
• در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط و یا از طریق ارجاع به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه و هیئت انتظامی اعضاء هیئت علمی و یا اداره حقوقی

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین