میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 25 فروردین 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

ارزیابی عملکرد :

 


• همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش حوزه ریاست، معاونت های دانشگاه ، دانشکده ها ، بیمارستانهای تابعه ،
• شبکه های بهداشتی درمانی و موسسات و سازمانهای وابسته به دانشگاه
• نظارت بر اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوطه و تهیه مستندات لازم
• همکاری و هماهنگی با کمیسیون تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
• بررسی برگه های تکمیل شده وتأیید فرمهای تکمیل شده ، براساس عملکرد واقعی
• پیگیری اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی واحدهای تحت پوشش ، شامل واحدهای ستادی ومحیطی در دانشگاه علوم پزشکی و ارائه به سازمان
• مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده
• نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش دانشگاه و تحلیل ارزیابی های انجام شده با همکاری و هماهنگی واحدهای تخصصی ارزیابی معاونتها و واحدهای مربوطه و ارائه پیشنهادهای لازم به ریاست محترم دانشگاه
• انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه علوم پزشکی اعم از واحدهای ستادی ، غیرستادی ، استانی یا شهرستانی، بهداشتی ، درمانی ، نظارتی و غیرنظارتی ..... و ارائه پیشنهادات به ریاست دانشگاه
• انجام سایر اموری که در چهار چوب برنامه های ارزیابی عملکرد دانشگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می گردد.
• دریافت برگه های ارزیابی تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه و تطبیق آنها با قوانین موجود و ارسال جهت تصویب در مراجع ذیصلاح (از جمله ریاست دانشگاه .........)

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین