میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 04 مرداد 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

بازرس موضوع مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری:

مفاد مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

ارتباطات با بازرس موضوع مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری:

شماره تلفن مستقیم جهت دریافت شکواییه ها و تخلفات اداری در خصوص رشوه و سوء استفاده از مقام اداری: 03155463357
بازرس مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری: آقای مصطفی روحانی

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین