برنامه ها و فعالیت ها

  • کارگروه سلامت و امنیت غذایی
  • مجمع سلامت
  • خانه مشارکت مردم
  • شورای پیام گزاران سلامت
  • کمیته دیدبانی سلامت
  • کمیته احصاء شاخص های عدالت در سلامت
  • مرکز اسناد و اطلاعات راهبردی سلامت
  • اندیشگاه سلامت
  • نظام نامه سلامت
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 2697