اعضاء دبیرخانه

  •      آقای دکتر سید علیرضا مروجی( رئیس کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی دانشگاه)
  •      آقای مهندس محسن فتحی مقدم( نایب رئیس کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی دانشگاه)
  •      آقای مهندس حسین صالحی ( دبیر کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی دانشگاه)

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 3224