کمیته مدیریت عملکرد

این کمیته برای اجرای برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداری( موضوع مصوبه شماره 206/93/560 تاریخ 1393/1/20 شورای عالی اداری) و فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای سازمانی و دستگاه ها تشکیل گردیده است.
اهم وظایف کمیته مدیریت عملکرد

- راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه.

- تدوین معیار ها ، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های دستگاه( بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت).

- مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارایه گزارش به شورا.

- تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دستگاه.

- تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر؛ بهره وری و کیفیت ، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم.

تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق ، تحلیل عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/11 بازدیدکنندگان: 2748