اعضا كميته مدیریت عملکرد

رديف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 7/10/93

سمت در كمیته

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع

رئيس كميته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

2

مدیر واحد مدیریت عملکرد

دبير

دکتر رضا رضائی

مدير توسعه سازمان و تحول اداري

3

معاونین و مدیران تخصصی دانشگاه حسب مورد

عضو

محمد حسین زیلوچی

مدیر حوزه ریاست

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

دکتر اکبر علی اصغرزاده

رئیس دانشكده پيراپزشكي

5

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

زهرالسادات میری

رئیس خدمات پرستاری بیمارستان شهید رجائی آران و بیدگل

 

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/11 بازدیدکنندگان: 3026