اعضا كميته سرمايه انساني

رديف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 7/10/93

سمت در كمیته

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئيس كميته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

2

مدیر منابع انسانی

دبير

طیبه عبداله زاده

سرپرست مديریت منابع انساني

3

مسئول واحد آموزش

عضو

امید مهرانفر

مسئول واحد آموزش كاركنان

4

معاونین و مدیران تخصصی دانشگاه حسب موضوع

دکتر رضا رضائی

مدير توسعه سازمان و تحول اداري

5

یکی از مدیران واحدهای استانی

غلامعلی صفاری طاهری

مدير امور عمومي شبكه بهداشت و درمان آران وبيدگل

6

 

حسین سبحانی

کارشناس منابع انسانی

7

 

دکتر نگین مسعودی علوی

عضو هیئت علمی

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 3328