کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی

این کمیته با ترکیب و وظایف مذکور در مصوبه شماره 200/145 مورخ 1393/06/11 شورای عالی فناوری اطلاعات و مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 1393/6/10 شورای عالی اداری ابلاغیه رئیس جمهور محترم برای اجرای نقشه راه دولت الکترونیک ( برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری ) تشکیل گردیده است.
اهم وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی

-تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل : اهداف ، اولویت ها ، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی ، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب .

- برنامه ریزی برای مستند سازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاه و راهبری اجرای برنامه .

- تعیین اولویت برای اصلاح فرایند های سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرایند های دستگاه .

- تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان ، مجتمع های خدمات اداری و ...

- راهبری و نظارت بر پورتال و درگاههای خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه بندی آن ها.

- مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاههای اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک.

- راهبری اجرای آموزش مدیران ، کارکنان و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات دستگاه و کارگزاران ارایه خدمات دولتی

- راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمند سازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته ، توسط دفتر فناوری اطلاعات یا عناوین مشابه انجام می شود. 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 2998