اعضا كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي

رديف

مفاد ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شوراي عالی فناوري اطلاعات به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393

سمت در كمیته

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

معاون توسعه  مدیریت و منابع

رئيس كميته

دکتر علیرضا مفرح

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

2

مدیر واحد فناوری اطلاعات

دبير

مرتضی نادی

مدیر مركز آمار و فناوري اطلاعات

3

یکی از معاونین تخصصی دانشگاه

عضو

دکتر محمد حاجی جعفری

معاون درمان

4

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

 

دکتر مهرداد فرزندی پور

عضو هیأت علمی

5

محسن تواضعی

كارشناس فناوري اطلاعات

6

دکتر احسان نبوتی

عضو هیأت علمی

7

مسوول روابط عمومی دانشگاه

مصطفی جوادی مقدم

سرپرست اداره روابط عمومي و امور بین الملل

 

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/08/06 بازدیدکنندگان: 2108