اعضا كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي

 

رديف

مفاد ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شوراي عالی فناوري اطلاعات به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393

سمت در كمیته

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئيس كميته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

2

مدیر واحد فن‌آوری اطلاعات

دبير

دکتر احسان نبوتی

مدیر آمار و فن‌آوري اطلاعات

3

یکی از معاونین تخصصی دانشگاه

عضو

دکتر حامد یزدان پناه

معاون درمان

4

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

محسن تواضعی

كارشناس فناوري اطلاعات

5

مسئول روابط عمومی دانشگاه

حسن صفری

سرپرست روابط عمومي

 

 

 

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 3149