اعضا كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي

رديف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 7/10/93

سمت در كمیته

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

معاون توسعه  مدیریت و منابع دانشگاه

رئيس كميته

دکتر علیرضا مفرح

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

2

مدیر نوسازی و تحول اداری

دبير

رضا رضائی

مدير توسعه سازمان و تحول اداري

3

یکی از معاونین دانشگاه

عضو

دكتر عباس تقوي اردكاني

معاون آموزشي

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

دکتر اعظم باقری

سرپرست شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل

5

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

محمدصباحی بیدگلی

عضو هیئت علمی

6

معاونین و مدیران ذی‌ربط حسب موضوع

سید محمد بهشتی

مدير امورمالي

7

سید رضا سجادی

مدير امور پشتيباني و رفاهي

 

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/08/06 بازدیدکنندگان: 2218