اعضا كارگروه توسعه مديريت دانشگاه

رديف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 7/10/93

سمت در كارگروه

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

رئيس دانشگاه

رئيس کارگروه

دکتر کورش ساکی

رئيس

2

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دبير

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

3

نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

عضو

-

-

4

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد رییس کارگروه

دکتر رضا رضائی

مدير توسعه سازمان و تحول اداري

5

معاونان دانشگاه

دكتر فاطمه سادات قریشی

سرپرست معاونت آموزشي

6

دکتر مهدی دلاوری

معاون بهداشت و رئيس مركز بهداشت

7

دکتر حمید رضا بنفشه

معاون تحقيقات و فناوري

8

دکتر علی فخری نوش آبادی

معاون دانشجويي و فرهنگي

9

دکتر حامد یزدان پناه

معاون درمان

10

دکتر محسن تقی زاده

معاون غذا و دارو

11

----------

دکتر محمد حسین زیلوچی

مدیر حوزه ریاست

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 4231