در اجرای بخشنامه شماره 212/15/د مورخ 1393/12/23معاون محترم توسعه مدیریت منابع وزارت متبوع منضم به تصویب نامه شماره 206/93/11852 مورخ 1393/9/5 شورای عالی اداری کشور و به منظور طراحی سازو کارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه و کمیته های تخصصی وابسته( به شرح زیر) در مهر ماه سال 1394 به جایگزینی کمیسیون تحول اداری تشکیل و مجدداً در نیمه دوم سال 1396 مورد بازنگری قرار گرفته است.

کمیته های تخصصی وابسته با کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه­:

  1. کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی
  2. کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
  3. کمیته سرمایه انسانی                               
  4. کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
  5. کمیته مدیریت عملکرد
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 3454