وظایف و اختیارات هیأت امناء

شرح وظایف هیأت های امناء مطابق با ماده 7 قانون تشکیل هیأت های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل می باشد.

الف : تصویب آیین نامه داخلی
ب: تصویب سازمان اداری موسسه
ج : بررسی و تصویب بودجه موسسه
د : تصویب بودجه تفصیلی موسسه هـ : تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه
و : تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
ز : تعیین حسابرس، خزانه دار (مدیر امور مالی) برای موسسه

(مطابق مصوبه مشترک سال 1390 انتخاب مسؤول دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه ها در شرح وظایف هیأت های امناء قرار گرفت.)

ح : کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی
ط : تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی
ی : پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی
ک: تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه
ل: تعیین میـزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن
م: بررسی گزارش مؤسسه
ن: تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه

(مقررات استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی نیز بعداً در قانون مجلس به شرح وظایف اضافه شد.)

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 5034