اعضاء کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

  • دکتر کورش ساکی ( سرپرست دانشگاه و رئیس کمیسیون )
  • دکتر محمد حسین زیلوچی (رئیس دبیر خانه هیأت امناء ودبیر کمیسیون )
  • مهندس علی شکرریز (عضو هیأت امناء )
  • دکتر طاهره مازوچی ( عضو هیآت امناء)
  • دکتر حبیب اله مرادی ( مطلع از قوانین، مقررات حقوقی و اداری )
  • دکتر مهرداد فرزندی پور (صاحب نظر در امور مالی)

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 5279