اعضاء فعلی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

  • دکتر بهرام عین اللهی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیأت امناء
  • دکتر ابراهیم گلمکانی، نماینده وزیر و دبیر هیأت های امنا، مجامع و شوارهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  • دکتر کورش ساکی (رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء)
  • دکتر سید رضا مرتضوی( استاندار محترم اصفهان و عضو هیأت امناء)
  • دکتر سید جواد ساداتی نژاد (وزیر محترم جهاد کشاورزی و عضو هیأت امناء)
  • دکتر علیرضا مصداقی نیا (عضو محترم هیأت امناء)
  • مهندس علی شکرریز(عضو محترم هیأت امناء)
  • مهندس محمود جمالی (عضو محترم هیأت امناء)
  • دکتر طاهره مازوچی (عضو محترم هیأت امناء)
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 6309