کارکنان اداره امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سازمانی

1

سید حمیدرضا خادم

سرپرست اداره امور حقوقی

2

رضا کردی

کارشناس حقوقی

3

جعفر سبزیکار

کارشناس حقوقی

4

حجت اله کشاورز

کارشناس حقوقی

5

سید عبدالصمد نوری

کارشناس حقوقی

6

مقداد کاظمی لتحر

کارشناس حقوقی

7

محمود فیروز

متصدی امور دفتری و سامانه ها

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 7392