پاسخگويي به شکايات :
• دریافت شکایات الکترونیکی از طریق سامانه تکریم و پاسخگویی به شکایات ارباب رجوع، حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دانشگاه
• بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی
• بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی
• پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله
• جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به مسئولين ذي ربط
• پیگیری جهت اخذ پاسخ مکاتبات اداری از روسا ی بیمارستانها، شبکه ها، مراکز آموزشی درمانی
• پیگیری و کارشناسی مستمر پاسخها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 6353