وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه:
 • بررسي و تاييد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
 • بررسي و تاييد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي کوتاه مدت
 • بررسي روشهاي همکاري با موسسات دولتي وغيردولتي و تدوين ضوابط براي آن
 • بررسي سالانه امکانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات ) دانشگاه و تعيين کمبودها و طبقه بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تامين آنها
 • برنامه ريزي پذيرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور
 • بررسي مسائلي که توسط رئيس دانشگاه در دستور کار شورا قرار مي گيرد
 • بررسي مشکلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه حل هاي لازم
 • ارزيابي کلي عملکرد دانشگاه
 • بررسي و تصويب طرحها و برنامه هاي پيشنهادهاي شوراهاي تخصصي
 • تدوين و تصويب آيين نامه داخلي شورا و تصويب آيين نامه کميته هاي داخلي شورا

شوراي دانشگاه از اعضاي زير تشکيل مي شود:
 • اعضاء هيئت رئيسه دانشگاه
 • روساى دانشکده ها و آموزشکده ها و پژوهشکده ها
 • دو نفر از اعضاء هيئت علمى هر شورا ) شوراهاى آموزشى ، پژوهشى و تحصيلات تکميلى ( به انتخاب شوراى مربوط که بايد واجد شرايط ماده 4 باشند.
 • دو نفر از اعضاء هيئت علمى که دانشيار يا استاد و واجد شرايط ماده 4 باشند به انتخاب رئيس دانشگاه

تبصره- رئيس دانشگاه مى‏تواند در مورد مسائلى که مربوط به دروس معارف است از رئيس گروه معارف دعوت کند تا با حق راى در شوراى دانشگاه شرکت کند.

 • دوره شوراى دانشگاه 2 سال است .
 • رياست شورا با رئيس دانشگاه است
 • شورا داراى نايب رئيس است که توسط اعضاء شورا از ميان سه نفر از اعضاء که رئيس دانشگاه پيشنهاد مى‏کند با راى بيشتر انتخاب مى‏شوند.
 • حکم اعضاي بندهاي ج و د شوراي دانشگاه توسط رئيس دانشگاه صادر ميشود و ابلاغ مصوبات شورا و مکاتبات آن از طريق دفتر رئيس دانشگاه صورت ميگيرد

شوراهاي تخصصي تشکيل شده در دانشگاه:
 • شوراى آموزشى دانشگاه زير نظر معاونت آموزشي
 • شوراى پژوهشى دانشگاه زير نظر معاونت تحقيقات و فناوري
 • شوراى دانشجويي زير نظر معاونت دانشجويي، فرهنگي
 • شوراى تحصيلات تکميلى زير نظر معاونت آموزشي
 • شوراي فرهنگي زير نظر معاونت دانشجويي، فرهنگي
 • شوراي انتشارات زير نظر معاونت تحقيقات و فناوري

نام سمت
دکتر کورش ساکی سرپرست دانشگاه
دکتر عباس تقوي اردکاني معاون آموزشی و نائب رئیس شورا
دکتر مهدی دلاوری رئیس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی دانشگاه
دکتر حميدرضا بنفشه معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
دکتر حبیب اله مرادی معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه
دکتر حميدرضا گيلاسي معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه
دکتر حامد یزدان پناه سرپرست معاونت درمان دانشگاه
دکتر محسن تقي زاده معاون غذا و دارو دانشگاه
دکتر غلامرضا مصطفايي رئیس دانشکده بهداشت
دکتر محسن تقدسي سرپرست دانشکده پرستاري مامايي
دکتر مهدی نورالدینی رئیس دانشکده پزشکي
دکتر اکبر علي اصغرزاده رئیس دانشکده پيراپزشکي
دکتر محمد مهدي دباغ سرپرست دانشکده دندانپزشکي
دکتر محمدعلي اطلسي رئیس پرديس خودگردان
حجه الاسلام والمسلمين عباس ابن علی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبري
دكتر مسعود مطلبي كاشاني نماینده شورای آموزشی
دکتر احسان نبوتی نماینده شورای آموزشی
دکتر محمدحسین زیلوچی مدیر حوزه ریاست دانشگاه
دکتر طاهره مازوچی عضو هيات علمي دانشگاه
دکتر غلامعلی حمیدی رئیس پژوهشکده علوم پایه
دکتر محمود سلامی رئيس مركز تحقيقات فيزيولوژي
سید محسن میری دبیر شورا