میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 16 خرداد 1402

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال
اعضا کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 7/10/93

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر نوسازی و تحول اداری

دبیر

دکتر رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

3

یکی از معاونین دانشگاه

عضو

دکتر فاطمه سادات قریشی

سرپرست معاونت آموزشی

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

عضو

دکتر اعظم باقری

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

5

حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رئیس کارگروه

عضو

دکترمحمود خاکساری مهابادی

مدیر حوزه ریاست

6

معاونین و مدیران ذی‌ربط حسب موضوع

 

سید رضا سجادی

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

اعضا کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

ردیف

مفاد ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر فناوری اطلاعات

دبیر

دکتر احسان نبوتی

مدیر مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

3

یکی از معاونین تخصصی دانشگاه

عضو

دکتر حامد یزدان پناه

معاون درمان

4

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

عضو

محسن تواضعی

کارشناس فناوری اطلاعات

5

مسئول روابط عمومی دانشگاه

عضو

حسن صفری

سرپرست روابط عمومی

اعضا کمیته سرمایه انسانی

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 7/10/93

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر منابع انسانی

دبیر

طیبه عبداله زاده

سرپرست مدیریت منابع انسانی

3

مسئول واحد آموزش

عضو

امید مهرانفر

مسئول واحد آموزش کارکنان

4

معاونین و مدیران تخصصی دانشگاه حسب موضوع

عضو

دکتر رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

5

یکی از مدیران واحدهای استانی

عضو

غلامعلی صفاری طاهری

مدیر امور عمومی شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل

6

 

عضو

حسین سبحانی

کارشناس منابع انسانی

7

 

عضو

دکتر نگین مسعودی علوی

عضو هیئت علمی

اعضا کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

ردیف

مفاد آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه به شماره ابلاغیه ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ مورخ 28/12/1392 هیأت وزیران

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

سرپرست اداره بازرسی

دبیر

محمد خبازی نیاسر

سرپرست اداره بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد

3

سرپرست دفتر حقوقی

عضو

سید حمیدرضا خادم

سرپرست دفتر حقوقی

4

مدیر حراست

عضو

علی اکبر صالحی

مدیر حراست

5

مدیر فناوری اطلاعات

عضو

دکتر احسان نبوتی

مدیر مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

6

مدیر مالی

عضو

مجید محمدی جوشقانی

سرپرست امورمالی

7

مسئول تخلفات کارکنان

عضو

دکتر رضا رضائی

رئیس هیئت بدوی تخلفات اداری

8

سایر اشخاص به تشخیص رئیس حسب موضوع

-----

-----

 

9

سایر اشخاص به تشخیص رئیس حسب موضوع

-----

-----

 
اعضا کمیته مدیریت عملکرد

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 7/10/93

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع

رئیس کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر واحد مدیریت عملکرد

دبیر

دکتر رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

3 معاونین و مدیران تخصصی دانشگاه حسب مورد

عضو

دکتر محمود خاکساری مهابادی مدیر حوزه ریاست

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

عضو

دکتر اکبر علی اصغرزاده

رئیس دانشکده پیراپزشکی

5

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

عضو

زهرالسادات میری

رئیس خدمات پرستاری بیمارستان شهید رجائی آران و بیدگل

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین