دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:37:17 AM 1397 / 02 / 01

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان مرکز ارتباطات مردمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان ریاست جمهوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان مقام معظم رهبری

 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
Collapse وب اخبار دانشگاه علوم پزشکی کاشانوب اخبار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اخبار کتاب ارزش نسبی
اخبار پایگاه های اطلاعاتی
وبلاگ دانشگاه
پرسش و پاسخ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
آگهی
Collapse لینکهای مفید  دانشگاه علوم پزشکی کاشانلینکهای مفید دانشگاه علوم پزشکی کاشان
انتشارات دانشگاه کمبریج
گالری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Collapse درباره دانشگاه علوم پزشکی کاشاندرباره دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تاریخچه دانشگاه
روسا و معاونین دانشگاه
درباره کاشان
Collapse حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشانحوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Collapse هیات امناء دانشگاههیات امناء دانشگاه
اعضای هیات امناء
تهیه گزارش سالانه
فرم دستور صورتجلسه هیات امناء
گزارش عملکرد سالانه
برنامه های اجرایی سال جاری هیات امناء
Collapse برنامه زمانبندی تهیه گزارشبرنامه زمانبندی تهیه گزارش
برنامه زمانبندی هیات امناء
تماس با هیات امناء
کارکنان هیات امناء
چارت تشکیلاتی هیات امناء
قوانین و مقررات هیات امناء
اخبار هیات امناء دانشگاه
تاریخچه هیات امناء
ماموریت و شرح وظایف هیات امناء
Collapse برنامه عملیاتی هیات امنابرنامه عملیاتی هیات امنا
شیوه نامه تدوین و پایش هیات امنا
برنامه عملیاتی سالانه دانشگاه
دفتر ریاست دانشگاه
Collapse هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشانهیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اعضای فعلی هیات امناء
اعضاء کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه
کارکنان دبیر خانه دائمی هیأت امناء دانشگاه
دستورالعمل تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امنا
شرح وظائف دبیرخانه دائمی هیأت امنا
فرم های هیأت امناء
واحدهای تابعه حوزه ریاست دانشگاه
Collapse دفتر امور حقوقی دانشگاهدفتر امور حقوقی دانشگاه
دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قوانین و مقررات دفتر امور حقوقی دانشگاه
مشاوره حقوقی دفتر امور حقوقی دانشگاه
رابطین حقوقی واحدها
فرم نظرخواهی دفتر حقوقی
کارکنان دفتر امور حقوقی دانشگاه
تماس دفتر امور حقوقی
لینکهای مفید دفتر حقوقی دانشگاه
مناقصه ها و مزایده ها
Collapse کمیسیون تحول اداریکمیسیون تحول اداری
Collapse معرفی کمیسیون تحول اداریمعرفی کمیسیون تحول اداری
دبیر کمیسیون تحول اداری
اعضای کمیسیون تحول اداری
وظایف و اختیارات کمیسیون
Collapse کمیته ها کمیسون تحول اداریکمیته ها کمیسون تحول اداری
Collapse کمیته بهبود کیفیت و بهره وریکمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 89 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 88 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 87 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مقالات علمی کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 1390 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 91 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
مصوبات سال 92 کمیته بهبود کیفیت و بهره وری
Collapse کمیته آموزش و بهسازیکمیته آموزش و بهسازی
مصوبات سال 89 کمیته آموزش و بهسازی
مصوبات سال 88 کمیته آموزش و بهسازی
مصوبات سال 87 کمیته آموزش و بهسازی
مصوبات سال 1390 کمیته آموزش و بهسازی دانشگاه
مصوبات سال 91 کمیته آموزش و بهسازی
مصوبات سال 92 کمیته کمیته آموزش و بهسازی نیروی انسانی
Collapse کمیته اصلاح سیستم ها و توسعه ITکمیته اصلاح سیستم ها و توسعه IT
مصوبات سال 88 کمیته اصلاح سیستم ها و توسعه IT
مصوبات سال 87 کمیته اصلاح سیستم ها و توسعه IT
مصوبات سال 1390 کمیته اصلاح سیستم ها و توسعه IT
مصوبات سال 91 کمیته اصلاح سیستم ها و توسعه IT
مصوبات سال 92 اصلاح سیستم و توسعه فن آوری اداری
Collapse کمیته طرح تکریم ارباب رجوعکمیته طرح تکریم ارباب رجوع
مصوبات کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
مصوبات سال 1390 کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
مصوبات سال 91 کمیته تکریم
مصوبات سال 92 کمیته طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
Collapse شورای پذیرش و بررسی پیشنهاداتشورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
مصوبات سال 89 شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
مصوبات سال 88 شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
مصوبات سال 1390 شورای بررسی و پذیرش پیشنهادات
مصوبات سال 92 کمیته شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
Collapse ستاد اجرایی ماده 88ستاد اجرایی ماده 88
مصوبات سال 1390 ستاد اجرایی ماده 88 دانشگاه
مصوبات سال 91 ستاد اجرایی ماده 88
مصوبات سال 92 ستاد اجرایی ماده 88
Collapse ستاد ارتقاء سلامت نظام اداریستاد ارتقاء سلامت نظام اداری
مصوبات سال 88 کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری
مصوبات کمیته ارتقاء سلامت اداری در سال 89
مصوبات سال 1390 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری
مصوبات سال 91 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری
مصوبات سال 92 ستاد ارتقای سلامت نظام اداری
Collapse کمیته اصلاح ساختار و تشکیلاتکمیته اصلاح ساختار و تشکیلات
زمان تشکیل جلسات اصلاح ساختار سال 89
مصوبات سال 1390 کمیته اصلاح ساختار و تشکیلات
مصوبات سال 91 کمیته اصلاح ساختار و تشکیلات
مصوبات سال 92 کمیته اصلاح ساختار و تشکیلات
Collapse کمیته امور مدیرانکمیته امور مدیران
مصوبات سال 1390 کمیته امور مدیران دانشگاه
مصوبات سال 91 کمیته امور مدیران
مصوبات سال 92 کمیته امور مدیران
Collapse کمیته مدیریت کیفیت فراگیرکمیته مدیریت کیفیت فراگیر
اعضای کمیته فراگیر
جلسات کمیته فراگیر
روش های ارتقاء
مدیریت فرایندها
سنجش مشتری
مساله یابی
اولویت های ارتقاء
ابزارهای ارتقاء
فرایندهای ارتقاء یافته
فرایندهای در حال ارتقاء
راهکارهای تشویقی کمیته فراگیر
شرکت اعضاء کمیسیون
صورتجلسات کمیته مدیریت فراگیر
مصوبات سال 1390 کمیته مدیریت فراگیر
مصوبات سال 91 کمیته مدیریت فراگیر
مصوبات سال 92 کمیته مدیریت کیفیت فراگیر
Collapse کمیته سیستم مدیریت کیفیت ISOکمیته سیستم مدیریت کیفیت ISO
اعضای کمیته مدیریت کیفیت دانشگاه
صورتجلسات کمیته ISO
زمان برگزاری جلسات کمیته فراگیر 88 و 87
جدول گانت کمیته مدیریت فراگیر
چک لیست های ممیزی کمیته کیفیت
فرم نظرسنجی کمیسیون تحول اداری
مصوبات سال 1390 کمیته سیستم مدیریت کیفیت ISO
مصوبات سال 91 کمیته ISO
مصوبات سال 92 کمیته سیستم مدیریت کیفیت
Collapse زمان برگزاری جلسات کمیسیون سال 88زمان برگزاری جلسات کمیسیون سال 88
زمان برگزاری جلسات سال 87
زمان برگزاری جلسات کمیسیون تحول اداری 89
آرشیو زمان برگزاری جلسات کمیته ها
مصوبات کمیسیون
قوانین و مقررات کمیسیون
پیام های مدیریتی
چارت کمیسیون
فرم های کمیسیون
تماس کمیسیون تحول اداری
آرشیو اخبار
ارزیابی عملکرد دانشگاه کمیسیون
نقشه علمی دانشگاه
صورتجلسات سند علمی دانشگاه
تقدیرنامه ها کمیسیون تحول اداری دانشگاه
برنامه جامع تحول اداری دانشگاه
برنامه های استراتژیک واحد های تابعه دانشگاه
مدیریت دانش
Collapse شورای سیاستگذاری دانشگاهشورای سیاستگذاری دانشگاه
مصوبات سال 91 شورای سیاستگذاری دانشگاه88
کمیته ها و شوراها
Collapse بسیج دانشگاهبسیج دانشگاه
بسیج جامعه پزشکی
Collapse بسیج کارکنان دانشگاهبسیج کارکنان دانشگاه
بسیج کارکنان دانشگاه عقیدتی
بسیج کارکنان دانشگاه
بسیج کارکنان دانشگاه آموزشی
گاهنامه عفاف
بسیج کارمندی اخلاقی
بسیج کارمندی پژوهشی
طرح صالحون بسیج خواهران
بسیج دانشجویی
روشهای انجام خدمات
فهرست خدمات قابل ارائه
اخبار کمیسون تحول اداری
Collapse اداره بازرسی و رسیدگی به شکایاتاداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
معرفی مدیریت بازرسی
واحد ارزیابی عملکرد بازرسی و شکایات
واحد بازرسی
واحد پاسخگویی به شکایات
Collapse دریافت فرم شکایات و گزارشاتدریافت فرم شکایات و گزارشات
فرم رسیدگی به شکایات و درخواست مردمی
فرم رسیدگی به شکایات و درخواست مردمی
فرم رسیدگی به شکایات - جدید
Collapse مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاهمرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات
Collapse اداره آماراداره آمار
رسالت واحد آمار
Collapse کمیته تحول اداریکمیته تحول اداری
مصوبات کمیته تحول اداری
نشریات و گزارشات آماری
شاخص های آماری
عملکرد اداره آمار
تماس اداره آمار
Collapse واحد فن آوری اطلاعات دانشگاهواحد فن آوری اطلاعات دانشگاه
واحد ISP
واحد شبکه
واحد نرم افزار
واحد سخت افزار
Collapse واحد پورتال دانشگاه واحد پورتال دانشگاه
شورای پورتال دانشگاه
واحد اداری و تایپ
فرایندهای IT
تماس IT
اخبار فن آوری اطلاعات
دریافت آنتی ویروس NOD32
Collapse مشخصات سخت افزارهای مورد تاییدمشخصات سخت افزارهای مورد تایید
مشخصات سخت افزارهای مورد تایید
جزوات آموزشی
صورت جلسات کمیته IT
فرم های فن آوری اطلاعات
اخبار مرکز فن آوری اطلاعات
واحد اتوماسیون اداری
امور مشترکین
مجلات و نشریات کامپیوتر
Collapse کمیته راهبردی فن آوری اطلاعاتکمیته راهبردی فن آوری اطلاعات
صورتجلسات کمیته راهبردی
اعضای کمیته راهبردی فن آوری اطلاعات دانشگاه
کمیته ساماندهی و مصرف بهینه انرژی حوزه فن آوری اطلاعات
برنامه اجرایی مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
شیفت عصر کارکنان مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
معرفی مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Collapse کمیته وبومتریکس دانشگاهکمیته وبومتریکس دانشگاه
اعضای کمیته وبومتریکس دانشگاه
مصوبات کمیته وبومتریکس دانشگاه
معرفی کمیته وبومتریکس دانشگاه
معیارهای وبومتریکس دانشگاه
فاکتورهای بهینه سازی ( SEO )
فرم رسید اموال
دریافت نرم افزارهای کاربردی
Collapse دفتر حراست دانشگاهدفتر حراست دانشگاه
اخبار حراست دانشگاه
تماس با حراست
فرم تردد
Collapse دفتر امور ایثارگراندفتر امور ایثارگران
اخبار امور ایثارگران
Collapse درباره دفتر امور ایثارگراندرباره دفتر امور ایثارگران
معرفی ایثارگران
اعضای کمیته ایثارگران
وظایف و اختیارات امور ایثارگران
چارت سازمانی ایثارگران
آمار دفتر ایثارگران
عملکرد امور ایثارگران
مصوبات دفتر امور ایثارگران
واحدهای دفتر امور ایثارگران
صندوق ایثار
بانک اطلاعات ایثارگران
مجمع اقتصادی ایثارگران
آیین نامه ها و بخشنامه ها ایثارگران
قوانین و مقررات ایثارگران
فرم ها - دفتر امور ایثارگران
مشاوره و ارتباط ایثارگران
تماس دفتر امور ایثارگران
Collapse خواندنی ها ایثارگرانخواندنی ها ایثارگران
متفرقه امور ایثارگران
خاطرات ایثارگران
اخبار امور ایثارگران 2
فرم دفتر امور ایثارگران
ارتباط با سایت ها دفتر امور ایثارگران
معرفی ایثارگران ( زندگینامه )
گالری عکس امور ایثارگران
دین و زندگی ایثارگران
اطلاعیه ها امور ایثارگران
زندگی ایثارگران
اخبار و اطلاعیه های اجتماعی
اخبار و اطلاعیه های مذهبی
Collapse شهدای دانشگاه امور ایثارگرانشهدای دانشگاه امور ایثارگران
صفحه عکس جانبازان
صفحه عکس آزادگان
ایثارگران دانشگاه
صفحه جانبازن
فرم انتقادات و پیشنهادات دفتر امور ایثارگران
Collapse نظام جامع پیشنهاداتنظام جامع پیشنهادات
صورت جلسات شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
فرم نظرسنجی تکریم ارباب رجوع
تماس با مدیر سیستم
سامانه های الکترونیکی دانشگاه
دانشگاه های کاشان
تماس با دانشگاه
پرتال ها
دانلودها
سامانه های الکترونیکی دانشگاه
Collapse پیام تصویریپیام تصویری
تب و تشنج
مصرف منطقی دارو
آب، ماده غذایی فراموش شده
دخانیات
مسابقات ویژه ماه مبارک رمضان
پیام های مدیریتی
اخبار وب دا کاشان
Collapse امور بانوانامور بانوان
اخبار امور بانوان
Collapse معرفی امور بانوانمعرفی امور بانوان
اهداف امور بانوان
برنامه ها امور بانوان
کارکنان امور بانوان
مشاور در امور بانوان
مشاوره امور بانوان
Collapse مهارتهای زندگی امور بانوانمهارتهای زندگی امور بانوان
Collapse فرزند پروری امور بانوانفرزند پروری امور بانوان
کودکان 4 تا 6 ساله را بهتر بشناسیم
فرزند پروری (2) امور بانوان
فرزند پروری (3) امور بانوان
فرزند پروری (4) امور بانوان
فرزند پروری (5) امور بانوان
Collapse همسرداریهمسرداری
همسرداری (1) امور بانوان
همسرداری (2) امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
همسرداری (3) امور بانوان دانشگاه
همسرداری (4) امور بانوان دانشگاه
همسرداری (5) امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانستنی های پزشکی امور بانوان
Collapse تغذیه امور بانوانتغذیه امور بانوان
تغذیه زیبایی
آجیل عید
نکات خانه داری
آشپزی
Collapse ورزش بانوانورزش بانوان
ورزش در زنان باردار
خواندنی ها امور بانوان
اولویت ها امور بانوان
صورتجلسات امور بانوان دانشگاه
Collapse معرفی کتاب امور بانوانمعرفی کتاب امور بانوان
معرفی کتاب شیرزن کربلا
خورشید مغرب
تماس با دفتر امور بانوان
گالری عکس
کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Collapse بانوان نمونهبانوان نمونه
آرشیو بانوان نمونه
متن طرح روز
آرشیو صورتجلسات سال 90 بانوان
آرشیو صورتجلسات سال 89 بانوان
هر روز بخوانیم بانوان
جشنواره قرآنی
متفرقه
جشنواره قرآنی کارکنان و اساتید
جشنواره قرآنی
انتصابات
نظرسنجی تغذیه
پرسش و پاسخ امور بانوان
نظرسنجی تغذیه
ثبت نام اردوی راهیان نور
Collapse شانزدهمین جشنواره قرآنیشانزدهمین جشنواره قرآنی
معرفی شانزدهمین جشنوراه قرآنی
برنامه زمانبندی شانزدهمین جشنواره قرآنی
محل برگزاری جشنواره قرآنی
پیام دبیر جشنواره
محل اسکان جشنواره قرآنی
بخش شفاهی جشنواره قرآنی
بخش پژوهشی جشنواره قرآنی
بخش هنری جشنواره قرآنی
دبیرخانه جشنواره قرآنی کشوری
کمیته اجرایی جشنواره قرآنی
نتایج مسابقات
معرفی کاشان
نقشه کاشان
قرآن مصور
اخبار جشنواره قرآنی
تماس جشنواره قرآنی
بخش کتبی جشنواره قرآنی
پوستر جشنواره شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان
سخنرانی دکتر بهشتی درباره قرآن
عکس های شانزدهمین جشنواره قرآنی
خبرنامه شانزدهمین جشنواره قرآنی
Collapse نتایج جشنواره نتایج جشنواره
نتایج جشنواره ( رشته تحقیق)
نتایج جشنواره ( ترتیل)
نتایج جشنوراه ( حفظ کل )
نتایج جشنوراه ( حفظ 20 جزء )
نتایج جشنواره ( حفظ 10 جزء)
نتایج جشنواره ( حفظ 5 جزء )
نتایج جشنواره ( تفسیر قرآن کریم )
نتایج جشنواره ( ترجمه و مفاهیم قرآن کریم )
نتایج جشنواره (بخش هنری)
نتایج جشنواره ( بخش پژوهشی )
نظام جامع پیشنهادات
تماس با مسئول پورتال دانشگاه
فرم شکایات یا درخواست مردمی
بانک اطلاعات مدیران
بانک اطلاعات مدیران
دفتر امور ایثارگران
Collapse فرم های دانشگاه علوم پزشکی کاشانفرم های دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فرم درخواست طرح موضوع در هیات رئیسه دانشگاه
Collapse لیست ارتباط با مدیرانلیست ارتباط با مدیران
ارتباط با مدیران - حوزه ریاست
ارتباط با مدیران - معاونت آموزشی دانشگاه
ارتباط با مدیران - معاونت توسعه مدیریت و منابع
ارتباط با مدیران - معاونت پژوهشی دانشگاه
ارتباط با مدیران - معاونت بهداشتی دانشگاه
ارتباط با مدیران - معاونت دانشجویی فرهنگی
ارتباط با مدیران - معاونت غذا و دارو دانشگاه
ارتباط با مدیران - معاونت درمان
ارتباط با مدیران - دانشکده بهداشت
ارتباط با مدیران - دانشکده پرستاری و مامایی
ارتباط با مدیران - دانشکده پزشکی
ارتباط با مدیران - دانشکده پیراپزشکی
ارتباط با مدیران - بیمارستان شهید بهشتی
ارتباط با مدیران - بیمارستان اخوان
ارتباط با مدیران - بیمارستان متینی
ارتباط با مدیران - بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ارتباط با مدیران - شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
ارتباط با مدیران دانشکده دندانپزشکی
ارتباط با مدیران شعبه بین اللملل کاشان
تکریم ارباب رجوع
ارتباط با حراست دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فرم کاربری اینترنت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فرم رسید اموال IT
فرهنگ پایداری
مدیریت دانش
قوانین و مقررات
فرهنگ سلامت
هسته گزینش دانشگاه
اخبار بسیج کارمندی
Collapse ثبت نام پزشکان در برنامه پزشک خانوادهثبت نام پزشکان در برنامه پزشک خانواده
مدیریت پرسش و پاسخ پزشک خانواده
آزمون استخدامی سال 91
حملات سایبری
Collapse فرم دانش آموختگان دانشگاهفرم دانش آموختگان دانشگاه
دانش آموختگان دانشگاه
نظرسنجی
اتوماسیون اداری
Collapse درباره کاشاندرباره کاشان
معرفی شهرستان کاشان
Collapse آثار تاریخی کاشانآثار تاریخی کاشان
تپه های سیلک کاشان
باغ فین و چشمه سلیمانیه
مسجد آقابزرگ کاشان
بازار بزرگ کاشان
خانه بروجردی های کاشان
خانه طباطبایی های کاشان
خانه عباسیان کاشان
خانه عامری های کاشان
خانه آل یاسین کاشان
حمام سلطان امیر احمد کاشان
خانه تاج
وجه تسمیه کاشان
مذهب و زبان کاشان
جمعیت و اقتصاد کاشان
آب و هوای کاشان
تاریخ کاشان
موقعیت ارتباطی کاشان
مشاهیر کاشان
اعیاد مذهبی در کاشان
محرم در فرهنگ مردم کاشان
رمضان در فرهنگ مردم کاشان
Collapse جاذبه های حومه کاشانجاذبه های حومه کاشان
جاذبه های گردشگری کاشان
خدمات گردشگری کاشان
جاذبه های گردشگری کاشان ابیانه
جاذبه های گردشگری کاشان برزک
جاذبه های گردشگری کاشان آران و بیدگل
جاذبه های گردشگری کاشان مشهد اردهال
شهر نیاسر کاشان
شهر برزک کاشان
شهر جوشقان و کامو کاشان
شهر قمصر کاشان
هنرهای سنتی کاشان
Collapse خدمات گردشگری کاشانخدمات گردشگری کاشان
نقشه کاشان و مناطق اطراف آن
نرم افزار گردشگری کاشان
هتل ها و اماکن اقامتی کاشان
سامانه پرسش و پاسخ
Collapse خدمات آسان پورتال دانشگاهخدمات آسان پورتال دانشگاه
خدمات آسان آموزش
خدمات آسان بهداشت و درمان
خدمات آسان پژوهش
خدمات آسان مطالب آموزشی
خدمات آسان فن آوری اطلاعات
خدمات آسان امور اداری
سازمان الکترونیکی د انشگاه
کلیپ و فیلم های آموزش سلامت
روزنامه های ایران
ضیافت اندیشه
Collapse شعبه بین الملل کاشانشعبه بین الملل کاشان
Collapse درباره شعبه بین الملل درباره شعبه بین الملل
معاون آموزش، پژوهشی، دانشجویی شعبه
آموزش شعبه بین الملل
کارشناس مالی شعبه بین الملل
Collapse آموزش شعبه بین المللآموزش شعبه بین الملل
تقویم دانشگاهی شعبه بین الملل
برنامه کلاسی شعبه بین الملل
برنامه امتحانی شعبه بین الملل
فرم های آموزش شعبه بین الملل
کد دروس شعبه بین الملل
آیین نامه های آموزشی شعبه
طرح درس شعبه بین الملل
مشاوره اساتید پردیس خودگردان
مقطع فیزیوپات پردیس خودگردان
مقطع کارآموزی
ضوابط پذیرش دانشجو شعبه بین الملل
Collapse معرفی رشته و مقاطع تحصیلی شعبه بین المللمعرفی رشته و مقاطع تحصیلی شعبه بین الملل
رشته پزشکی شعبه
کارشناسی ارشد شعبه بین الملل
تماس با شعبه بین الملل
شیوه پذیرش دانشجو شعبه بین الملل
جدول شهریه دوره های بین الملل
پرسش و پاسخ پردیس خودگردان
مدارک لازم جهت مصاحبه شعبه بین الملل
اتباع خارجی شعبه بین الملل
Collapse اساتید مشاور شعبه بین المللاساتید مشاور شعبه بین الملل
دفترچه راهنمای اساتید مشاور
فرم اساتید مشاور شعبه بین الملل
Collapse امور رفاهی شعبه بین المللامور رفاهی شعبه بین الملل
خوابگاه شعبه بین الملل
ناهارخوری شعبه بین الملل
ایاب و ذهاب شعبه بین الملل
امور خدمات و نگهبانی شعبه
انتخاب واحد شعبه بین الملل
اطلاعیه های آموزش شعبه بین الملل
Collapse نقل وانتقال پردیس خودگرداننقل وانتقال پردیس خودگردان
انتقالی پردیس خودگردان
میهمانی پردیس خودگردان
اخبار شعبه بین الملل دانشگاه
Collapse فرم مستندسازی تجربیاتفرم مستندسازی تجربیات
گزارشات مستند سازی تجربیات
فرم ملاقات با ریاست دانشگاه
نوروز ۹۳
Collapse تحول نظام سلامتتحول نظام سلامت
راه های ارتباطی تحول نظام سلامت
Collapse  طرح تحول نظام سلامت طرح تحول نظام سلامت
وب اخبار طرح تحول نظام سلامت
سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری
بیمارستان های تحت پوشش
ارکان ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت
Collapse دستورالعمل ها آیین نامه هادستورالعمل ها آیین نامه ها
دستورالعمل ها و آیین نامه ها
اطلاعیه ها تحول نظام سلامت
فرم هیات ریسه
جشنواره پرتال 93
Collapse سایت سوانحسایت سوانح
ایمنی خودرو
ایمنی درسفر
ایمنی منزل هنگام سفر
بسیج سلامت نوروزی
پیشگیری از حوادث درکودکان
پیشگیری از عقرب زدگی
پیشگیری از مارگزیدگی
چالش های چهارشنبه سوری
چند توصیه جهت رانندگی درشب
حوادث ترافیکی
خطرهای خانه تکانی
سلامت روان و حوادث ترافیکی
اقدامات درهنگام ترکیدگی لاستیک خودرو
Collapse هفته سلامتهفته سلامت
جزوات آموزشی هفته سلامت 94
تولید غذای سالم
وب اخبار هفته سلامت
پوسته خرداد ۹۴
روزه داری و سلامت
Collapse مجله تصویری بازدید وزیر بهداشتمجله تصویری بازدید وزیر بهداشت
نوبت دهی اینترنتی درمانگاهی
نوبت دهی با منوی عمودی
تست حراست
تست پوسته 9501
تست پوسته 9501 - دو ستونه
 
اخبار دانشگاهاخبار دانشگاه در وب دامناقصه ها و مزایده هافرهنگ سلامتپایگاه های اطلاعاتی

 
پیرو اطلاعیه مورخ 3/11/96 و با عنایت به برگزاری آزمون جذب نیروی شرکتی برای معاونت غذا و دارو ، دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه و مرکز آمار و فن آوری اطلاعات بیمارستان بهشتی در تاریخ 26/11/96 ، بدین وسیله اسامی مشمولین انجام مصاحبه تخصصی در رشته های شغلی مربوطه ، براساس نمرات مکتسبه در آزمون کتبی و با رعایت مفاد آگهی آزمون ،به شرح ( فایل پیوست) اعلام می گردد.

--1397 / 01 / 30  -13:15 تعداد مشاهدات :405

رییس دانشگاه در پیامی اعیاد شعبانیه، میلاد با سعادت امام حسین (ع) "روز پاسدار" و حضرت ابوالفضل(ع) "روز جانباز" را به کلیه همکاران دانشگاه تبریک گفت.

--1397 / 01 / 30  -12:38 تعداد مشاهدات :56

رئیس دانشگاه با صدور پیامی فرارسیدن ۳۰ فروردین، سالروز تولد حکیم جرجانی و روز آزمایشگاه را به همه تلاشگران این عرصه تبریک گفت.

--1397 / 01 / 30  -12:35 تعداد مشاهدات :46

رئیس دانشگاه به همراه دکتر مکی مدیر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی از موسسه خیریه توانبخشی هاجر روز پنج شنبه مورخ 30/1/97 بازدید کرد.

--1397 / 01 / 30  -12:34 تعداد مشاهدات :104

رئیس دانشگاه از افتتاح 15 طرح عمرانی در حوزه بهداشت شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در هفته سلامت خبر داد.

--1397 / 01 / 28  -14:2 تعداد مشاهدات :190

معاون بهداشتی دانشگاه گفت: حدود 39 هزار نفر از مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل تا پایان سال گذشته تحت آموزش های سفیر خودمراقبتی قرار گرفتند.

--1397 / 01 / 28  -14:1 تعداد مشاهدات :66

هفتمین همایش پدران آسمانی ویژه فرزندان شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، اعضاء شورای ایثارگران و جمعی از مسئولین روز یکشنبه مورخ 26/1/97 در سالن اجتماعات دکتر محمد قریب دانشکده پزشکی به همت دفتر امور ایثارگران دانشگاه برگزار شد.

--1397 / 01 / 27  -13:31 تعداد مشاهدات :284

اعضاء هیأت ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز پنج شنبه مورخ 23/1/97 از گروه ارتوپدی دانشگاه بازدید کردند.

--1397 / 01 / 26  -9:36 تعداد مشاهدات :292

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از تأمین نیروی انسانی امور حوزه فن آوری اطلاعات خود را براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی مرکز IT دانشگاه به شرکت کامپیوتری واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال واگذار نماید

--1396 / 11 / 25  -12:50 تعداد مشاهدات :363

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری (بیمارستانهای نقوی، متینی، سیدالشهداء، درمانگاه گلابچی و آزمایشگاه های رفرانس و شهید رجایی شبکه بهداشت آران و بیدگل) خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

--1396 / 11 / 24  -11:28 تعداد مشاهدات :316

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید

--1396 / 11 / 24  -8:47 تعداد مشاهدات :275

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل و راه اندازی طبقات اول و دوم و پشت بام ساختمان کلینیک دندانپزشکی ( شامل ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ) خود را مطابق نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی نماید.

--1396 / 11 / 21  -11:56 تعداد مشاهدات :314

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور تصدی گری تیم بررسی کسورات بیمه ای پرونده های پزشکی بیمارستان شهید بهشتی خود را از طریق خرید خدمت به شرکت یا موسسات واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال از تاریخ01/01/97 لغایت 29/12/97 واگذار نماید.

--1396 / 11 / 16  -10:25 تعداد مشاهدات :324

 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در گفتگو با خبرنگاران گفت: طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت در صورت داشتن برنامه غذایی صحیح، ورزش منظم و ترک دخانیات از 80 درصد بیماریهای قلبی و 70 درصد سرطان ها پیشگیری می شود.

--1396 / 12 / 27  -10:15 تعداد مشاهدات :130

به گزارش وب دا، دکتر محمد حاجی جعفری، با اشاره به اینکه با درمان های موجود می توان دیابت را تا حدودی کنترل کرد، افزود: چه نوع درمانی برای کنترل دیابت استفاده شود کاملاً به میزان قند خون و نوع دیابت بستگی دارد.

--1396 / 05 / 21  -14:9 تعداد مشاهدات :1175

کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: روزه داران در وعده افطاری از خوردن غذاهای پرکالری و در حجم زیاد نظیر حلیم های پرچرب، کله پاچه، آش با حبوبات زیاد و پیاز داغ و غذاهای پرچربی جدا خودداری کنند.

--1396 / 03 / 13  -8:41 تعداد مشاهدات :1523

یبوست یکی از معضلات زندگی جوامع امروزی به شمار می آید که در نتیجه سبک زندگی غلط، تغذیه ناسالم و مداومت بر مصرف رژیم غذایی پرکالری و پرچربی ایجاد می گردد.

--1396 / 01 / 15  -11:30 تعداد مشاهدات :2213

کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: برای داشتن خواب سالم وعده شام را هرگز حذف نکنید.

--1395 / 12 / 02  -8:39 تعداد مشاهدات :2112

 
به اطلاع می‌رساند‌ دسترسی آزمایشی (Trial) کاربران محترم دانشگاه به بخش جدید منابع آموزش دانشجویی مجموعه Clinical Key Medical Education از تاریخ درج این خبر لغایت 97/2/28 در آدرس زیر و همچنین کتابخانه دیجیتال دانشگاه فراهم شده است.

--1396 / 12 / 27  -10:18 تعداد مشاهدات :132

پیرو مذاکرات و هماهنگی های صورت گرفته بین مرکز توسعه و انتشارات علمی وزرات بهداشت با ناشر مجموعه مجلات و فیلم های آموزشی JOVE دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات ناشر فوق از طریق آدرس https://www.jove.com به مدت سه ماه برای دانشگاه فراهم گردیده است.

--1396 / 10 / 02  -9:38 تعداد مشاهدات :417

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus که یک منبع مرجع تصمیم سازی بالینی مشابه UpToDateاست از طریق آدرس http://www.dynamed.com/home/ تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی برای دانشگاه های علوم پزشکی فراهم شده است.

--1396 / 10 / 02  -9:35 تعداد مشاهدات :6814

به اطلاع می رساند پیرو مذاکرات صورت گرفته توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ناشرEmerald، دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعۀ مجلات ناشر مذکور به مدت سه ماه، فراهم شده است.

--1396 / 08 / 27  -14:7 تعداد مشاهدات :1636

امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر Cambridge فراهم شد.ناشرCambridge بیش از ۳۸۰ عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم پزشکی، تغذیه، روانپزشکی و …. منتشر می‌کند.

--1396 / 08 / 27  -14:6 تعداد مشاهدات :3855

 
وبدا digital library نوبت دهی اینترنتی سامانه علم سنجی iranina education
 

منوی اصلیویژه آموزشویژه بهداشتویژه پژوهشویژه پرسنل ویژه دانشجویانویژه درمانویژه غذا و داروفن آوری اطلاعات