فرم وضعیت هاردیسک های دانشگاه
واحد متقاضی:
شناسه هارددیسک (حک شده بر روی هارد): *
سریال کامپیوتر (فقط قسمت عددی درج گردد) : *
وضعیت هارد:
سالم خراب
علت تعویض:
**
هارد پیش از ارسال به مرکز IT دانشگاه، wipe شده است.
بلی خیر