سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات ارباب رجوع

میز خدمات الکترونیکی شناسه دار

نظرسنجی|توافقنامه
بستر ارائه خدمت
گروه مربوطه
شناسه خدمت
عنوان خدمت
معاونت درمان
16061012000
اعتباربخشی موسسات سلامت
 
معاونت درمان
16061013000
ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت
معاونت غذاودارو
16061013000
ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت
معاونت آموزشی
16061014000
ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان
  
معاونت آموزشی
16061014001
صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
  
معاونت آموزشی
16061014003
صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
روابط عمومی
16041015000
ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت
معاونت غذاودارو
16041015000
ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت
معاونت بهداشت
16061016000
پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت
معاونت بهداشت
16041018000
نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی
معاونت بهداشت
16042572000
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
  
سوت
معاونت بهداشت
16042572101
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی
  
حضوری
معاونت بهداشت
16042572102
صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف
  
سوت
معاونت بهداشت
16042572103
تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی
  
معاونت بهداشت
16042572104
صدور کارت بهداشت
معاونت بهداشت
10031019000
اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور
معاونت بهداشت
16042573000
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
  
معاونت بهداشت
16032573106
ارائه خدمات درمانی بستری
  
معاونت بهداشت
16022573108
ارائه خدمات آزمایشگاهی
  
معاونت بهداشت
16022573109
ارائه خدمات تصویربرداری
معاونت بهداشت
16062574000
ارائه خدمات استحقاق درمان
معاونت بهداشت
16042575000
پایش نظام سلامت
  
معاونت بهداشت
16042575100
پایش بیماری های واگیر
معاونت دانشجویی
18062584000
ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی
معاونت دانشجویی
18042585000
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی
  
معاونت دانشجویی
18042585102
مشاوره دانشجویان علوم پزشکی
معاونت تحقیقات
16052587000
ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
  
معاونت تحقیقات
16052587101
انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی
  
معاونت تحقیقات
16052587102
انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی
  
معاونت تحقیقات
16052587103
برگزاری همایش های علوم پزشکی
  
معاونت تحقیقات
16052587103
برگزاری کارگاه ها علوم پزشکی