نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر اعظم باقری سرپرست شبکه 54725901 44 54725909 bagheri_a@kaums.ac.ir
محمد رضا افاضل معاون درمان شبکه 54725901 44 54725909 afazel_mr@kaums.ac.ir
دکتر فاطمه شیروانی زاده معاون بهداشتی شبکه 54725901 44 54725909 aranbidgol@kaums.ac.ir
دکتر علی یوسفیان رئیس بیمارستان سیدالشهداء 54733811 211 54732811 shohada@kaums.ac.ir
دکتر فریبا مینایی رئیس بیمارستان شهید رجایی 54730226 20 54724141 rajaei@kaums.ac.ir