نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر محمد مهدی دباغ سرپرست دانشکده 55620045 3208 55582212 dabbagh-m@kaums.ac.ir
دکتر علیرضا نورانی معاون آموزشی 55620045 3206 55582212 --
دکتر آمنه تقدیسی مدیر پژوهشی دانشکده 5-55540021 3207 55582212 taghdisi-a@kaums.ac.ir
فاطمه سادات صائب مسئول آموزش دانشکده 55620045 3238 55582212 dnt@kaums.ac.ir
دکتر سوسن رحیمیان مسئول EDO دانشکده 55620045 3206 55582212 rahimian-s@kaums.ac.ir

مدیران گروه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی

نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر محمدمهدی دباغ مدیر گروه اندو 5-55540021 3208 55582212 dabbagh-m@kaums.ac.ir
دکتر غزاله دریاکناری مدیر گروه پروتز - ترمیم 5-55540021 3424 55582212 --
دکتر زهرا هاشم زاده مدیر گروه اتولوژی - رادیولوژی - بیماریهای دهان 5-55540021 3207 55582212 hashemzadeh_z@kaums.ac.ir
دکتر آمنه تقدیسی مدیر گروه ارتودنسی - کودکان 5-55540021 3207 55582212 taghdisi-a@kaums.ac.ir
دکتر امیرسالار سیدیاحسین مدیر گروه پریو جراحی 5-55540021 3205 55582212 --