نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر محسن تقدسی سرپرست دانشکده 55540021-5 3208 55546633 taghadosi_m@kaums.ac.ir
دکتر زهره سادات معاون آموزشی، پژوهشی دانشکده 55540021-5 3257 55540111 sadat-z@kaums.ac.ir

مدیران گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر زهرا تقربی مدیر گروه آموزشی پرستاری مدیریت بهداشت 55540021-5 3250 55546633 tagharrobi_z@kaums.ac.ir
دکتر محبوبه کفایی عطریان مدیر گروه آموزشی مامایی 55540021-5 3214 55546633 ramezani_y@kaums.ac.ir
دکتر اسماعیل عزیزی فینی مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی 55540021-5 3246-3247 55546633 azizi-es@kaums.ac.ir
دکتر محمد افشار مدیر گروه آموزشی اتاق عمل 55540021-5 3212 55546633 afshar_m@kaums.ac.ir
دکتر محسن ادیب حاج باقری مدیر مسئول مجله Nursing & Midwifery Studies 55544999 - 55546633 adibhajbagheri_m@kaums.ac.ir
دکتر نگین مسعودی علوی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده و سردبیر مجله Nursing & Midwifery Studies 55544999 - 55546633 masudialavi_n@kaums.ac.ir