نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر ابوالفضل شجاعی سرپرست بیمارستان 55451151 251 55452380 naghavihospital@kaums.ac.ir
محمد واحدی پور مدیر بیمارستان 55451151 255 55452380 vahedipoor_mo@kaums.ac.ir
امیرمسعود تجلیان مفرد مدیر خدمات پرستاری 55451151 230-231 55452380 naghavihospital@kaums.ac.ir