نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر محمدرضا شریف سرپرست بیمارستان 55543676 226-227 55548900 sharif_m@kaums.ac.ir
سید محمد حسین مکی مدیر بیمارستان 55543676 226-227 55548900 beheshtihospital@kaums.ac.ir
دکتر سید محسن رضوی زاده معاون آموزشی بیمارستان 55540026 323 55548900 --
دکتر داوود خیرخواه معاون درمان بیمارستان 55540026 213 55548900 kheirkhah_d@kaums.ac.ir
شهلا رفیعی مدیر دفتر پرستاری 55540026 230 55548900 beheshtihospital@kaums.ac.ir