نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر محسن تقی زاده معاون غذا و دارو دانشگاه 55473025-6 -- 55472939 taghizadeh_m@kaums.ac.ir
دکتر مسعود نساج مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 55473025-6 -- 55472939 fdo@kaums.ac.ir
دکتر محمد حسین خیاط کاشانی مسئول واحد نظارت بر امور دارو و مواد مخدر 55473025-6 -- 55472939 khayat_mo@kaums.ac.ir
دکتر رضا شرافتی مسئول واحد نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 55473025-6 -- 55472939 fda-fhco@kaums.ac.ir
دکتر نوید مزروعی مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی 55473025-6 -- 55472939 fdo@kaums.ac.ir
دکتر علیرضا عابد سرپرست بخش مراقبت های دارویی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی 55473025-6 -- 55472939 fdo@kaums.ac.ir
اصغر فلاح رئیس امور اداری 55473025-6 -- 55472939 fdo@kaums.ac.ir