نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر محمد حاجی جعفری معاون درمان دانشگاه 55450062 55442015 55444017 darman@kaums.ac.ir
دکتر ابوالفضل دیگبری مدیر درمان 55450062 55442015 55444017 digbari-ab@kaums.ac.ir
دکتر حسین ریاحی سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث 55432090 -- 55432040 ems@kaums.ac.ir
معصومه حمزه ای مدیر دفتر پرستاری 55442015 210 55444017 darman@kaums.ac.ir
دکتر سید احمد حسینی سرپرست مدیریت برنامه ریزی، اعتباربخشی و اقتصاد درمان 55450062 -- 55444017 darman@kaums.ac.ir