نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر حمیدرضا گیلاسی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه 55541070 3460-3461 55579028 gilasi_hr@kaums.ac.ir
دکتر سید علیرضا طلایی مدیر امور دانشجویی 55541070 3460-3461 55579028 talaei@kaums.ac.ir
دکتر محمد حسین صالحی مدیر امور فرهنگی 55543024 3464-3592 55579028 student@kaums.ac.ir
عباسعلی مرشدی سرپرست اداره تربیت بدنی 55543022 3282 55579028 student@kaums.ac.ir
حسین بیغم سرپرست اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویان 55576868 3378 55579028 student@kaums.ac.ir
محسن حقگو سرپرست اداره خوابگاه ها 55103497 3497 55579028 student@kaums.ac.ir