نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر علیرضا مفرح معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 55444055 317 55463355 mofarrah-ar@kaums.ac.ir
مهندس حمیدرضا سپهری مسئول دفتر 55444055 317 55463355 sepehri_h@kaums.ac.ir
حسن عرب سعیدی مدیر منابع انسانی 55444998 264 55464950 logistics@kaums.ac.ir
رضا رضائی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری 55446699 3262 -- logistics@kaums.ac.ir
سید محمد بهشتی مدیرامور مالی دانشگاه 55444555 276 55464950 beheshti_sm@kaums.ac.ir
ناصر قاسمی مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد 55447782 266 55464950 logistics@kaums.ac.ir
سید رضا سجادی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه 55444997 300 55464950 sajjadi-re@kaums.ac.ir
مهندس علیرضا جوانشیر سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 55560130 408 55546111 logistics@kaums.ac.ir