نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر حمیدرضا بنفشه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 55542999 3529 55575057 banafsheh_h@kaums.ac.ir
زهره آذرباد مدیر امور پژوهشی 55542999 3529 55575057 azarbad_zo@kaums.ac.ir
علی شعبانی مدیر کتابخانه مرکزی 55577745 3504 55575057 centerlib@kaums.ac.ir
علی شعبانی مدیر امور عمومی 55542999 3381 55575057 --
دکتر غلامعلی حمیدی رئیس پژوهشکده علوم پایه 55621157 3696 55621157 hamidi_gh@kaums.ac.ir
دکتر حسین نیکزاد سرپرست مرکز تحقیقات علوم تشریح 55621158 3695 55621158 nikzad_h@kaums.ac.ir
دکتر اسماعیل فخاریان سرپرست مرکز تحقیقات تروما 55620634 3561 55620634 fakharian_e@kaums.ac.ir
دکتر محمود سلامی سرپرست مرکز تحقیقات فیزیولوژی 55540021-5 3696 55621157 salami-m@kaums.ac.ir
دکتر نگین مسعودی علوی رئیس مرکز تحقیقات پرستاری تروما 5-55540021 3304 55575057 masudialavi_m@kaums.ac.ir
دکتر مهرداد فرزندی پور مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت 55583188 3591 55575057 farzandipour_m@kaums.ac.ir
دکتر بتول زمانی رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای اتوایمیون 55540028 5573 55575057 zamani_b@kaums.ac.ir
دکتر محمدرضا شریف رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی 55620634 5342 55621158 sharif_m@kaums.ac.ir
دکتر مسعود مطلبی رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 55542999 3832 55575057 motallebi_m@kaums.ac.ir
دکتر محمدرضا شریف سرپرست واحد توسعه و حمایت از تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی 55620634 3484 55621158 sharif_m@kaums.ac.ir
دکتر افشین احمدوند سرپرست واحد توسعه و حمایت از تحقیقات بالینی بیمارستان متینی- کارگرنژاد 55583188 3591 55575057 ahmadvand_a@kaums.ac.ir
دکتر سمیه نادی راوندی سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی 55542999 3502 55575057 nadi_so@kaums.ac.ir
دکتر فاطمه عطوف سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 55542999 3584 55575057 atoof-fa@kaums.ac.ir
دکتر ابوالفضل اعظمی مدیر توسعه فنآوری سلامت 55583880 3806-3740 55575057 aazami@kaums.ac.ir
دکتر حبیب ا... مرادی رئیس مرکز رشد 55583880 3806-3740 55575057 moradi_h@kaums.ac.ir
دکتر حسن رحمانی سرپرست دفتر ارتباط با صنعت 55583880 3806-3740 55575057 rahmani-h@kaums.ac.ir
دکتر محسن ادیب حاج باقری سردبیر مجله انگلیسی زبان Nursing & Midwifery Studies 55546633 3121 55546633 adibhajbagheri_m@kaums.ac.ir
دکتر روح ا... دهقانی سر دبیر مجله انگلسی زبان Int. Archive of Health Sciences 55542999 3832 55542999 dehghani_r@kaums.ac.ir
دکتر حمیدرضا گیلاسی سرپرست دفتر کمیته اخلاق 55541070 3360-3361 55579028 gilasi_hr@kaums.ac.ir
دکتر معصومه عابدزاده سرپرست اداره انتشارات 55542999 3219-3575 55575057 abedzadeh@kaums.ac.ir