نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر رضا رزاقی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت حوزه کاشان 55420026-55420028 235-202 55420027 razzaghi_r@kaums.ac.ir
دکتر مرتضی پنجه شاهی معاون فنی معاونت / کارشناس مسئول واحد گسترش 55420010 207-8 55420027 health@kaums.ac.ir
دکتر مسعود دهقانی معاون اجرایی معاونت 55420009 104-115 55420009 health@kaums.ac.ir
دکتر محمد فرجی کارشناس مسئول واحد سلامت دهان و دندان 55421110 217 55420029 health@kaums.ac.ir
ابوالفضل رعیت محتشمی مدیر مرکز بهداشت شبکه 55420023 218-219 55420024 health@kaums.ac.ir
دکتر زهرا نخی کارشناس مسئول بهداشت خانواده 55420013 213 55420029 health@kaums.ac.ir
رسول لسان کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای 55422444 108-114 55420018 health@kaums.ac.ir
مریم میرزایی کارشناس مسئول سلامت روان اجتماعی 55420025 216 55420029 health@kaums.ac.ir
محسن فتحی مقدم کارشناس مسئول بهداشت محیط 55420022 103-109-110 55420014 health@kaums.ac.ir
دکتر حبیب الله رحیمی کارشناس مسئول آمار 55420007 107 55420029 health@kaums.ac.ir
جواد رجبی کارشناس مسئول بیماری های واگیر 55420021 116-118-119 55420020 health@kaums.ac.ir
شهناز خاندایی کارشناس مسئول سلامت 55420017 206-230 55420029 health@kaums.ac.ir
مریم امیدی مسئول واحد مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت / مسئول مشارکت های مردمی 55420012 220 55420029 health@kaums.ac.ir
حسن کفاش رئیس امور اداری 55420019 211 55420029 health@kaums.ac.ir
لیلا دهقانی رئیس امور مالی 55420016 204 55420029 health@kaums.ac.ir
زهره رجبی مدیر مرکز آموزش بهورزی 55234292 - 55420029 health@kaums.ac.ir
دکتر جهانگیر سرافرازی کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها 55570110 - 55420029 health@kaums.ac.ir
حسن نخودکار کارشناس مسئول تغذیه 55434445 214 55420029 health@kaums.ac.ir