نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر عباس تقوی اردکانی معاون آموزشی 55578010 3279 55578010 taghavi_a@kaums.ac.ir
محسن میری مسئول دفتر 55578010 3279 55578010 edu@kaums.ac.ir
دکتر مسعود مطلبی کاشانی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 55578007 3275 55578007 motallebi_m@kaums.ac.ir
دکتر زریچهر وکیلی سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش 55621070 3262 55621070 vakili_z@kaums.ac.ir
دکتر سید رامین مدنی دبیر شورای آموزش مداوم 55578009 3263 55578009 cme@kaums.ac.ir
دکتر احسان نبوتی سرپرست مرکز امور هیأت علمی دانشگاه 55578010 3273 55578010 nabovati@kaums.ac.ir