نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال
دکتر سید علیرضا مروجی سرپرست دانشگاه 55546030 225 55546112 moraveji@kaums.ac.ir
دکتر محمد حسین زیلوچی مدیر حوزه ریاست 55443022 225 55546112 ziluchi_mh@kaums.ac.ir


نام سمت تلفن ثابت
داخلی نمابر پست الکترونیکی
پورتال

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا شاه فضل

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه

55621003

557 55540066 nahad@kaums.ac.ir

دکتر طاهره مازوچی

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان

55541070

460 5579028 mazoochi_t@kaums.ac.ir

مرتضی نادی

مدیر مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه

55546878 489 55575057 mnadi@kaums.ac.ir

زهرا سادات خادم

مدیر هسته گزینش دانشگاه

55546200 253 55455559

رضا کردی

رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه
55471211 228 55464950 ziluchi_mh@kaums.ac.ir

علی اکبر صالحی

مدیر حراست دانشگاه

55451312 234 55451312 ziluchi_mh@kaums.ac.ir

محمد خبازی

رئیس اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه

55463357 230 55464950 khabbazi_mo@kaums.ac.ir

مریم امیدی

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

55450999 290 55464950 pr@kaums.ac.ir

دکتر محمد افشار

مسئول بسیج جامعه پزشکی

55540021
491 - afshar_m@kaums.ac.ir