• لیست خدمات دور اول اصلاح نظام اداری

1-خدمت جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه با شناسه 10031028100

  • لیست خدمات دوردوم اصلاح نظام اداری

1-خدمت آموزش مداوم جامعه پزشکی باشناسه18051024000

2-بازنگری خدمت آموزش مداوم جامعه پزشکی با شناسه18051024000

کلیک کنید

  • لیست خدمات بدون شناسه دور اول

1-خدمت ثبت موارد مثبت سرطان در سیستم پورتال غیر واگیر

  • لیست خدمات دور اول اصلاح نظام اداری

1-خدمت صدور کارت بهداشت با شناسه 16041017000

2-خدمت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت با شناسه 16041021000

3-خدمت ارتقای آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت با شناسه ۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰

4-خدمت خدمات پزشک خانواده باشناسه16021020000

5-خدمت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی باشناسه16021018102

کلیک کنید

  • لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری

1-خدمت انتقال کارکنان دانشگاه اعم از بهداشتی و درمانی، آموزشی به سایر دستگاه‌های اجرایی

  • لیست خدمات دور اول اصلاح نظام اداری

1-خدمت معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن باشناسه 13011029101

2-خدمت صدور گواهی معافیت باشناسه 11021014103

کلیک کنید

  • لیست خدمات دور اول اصلاح نظام اداری

1-خدمت رسیدگی و پاسخ‌گویی به شکایات مردمی با شناسه 16061012103

2-خدمت صدور پروانه مؤسسات پزشکی با شناسه 16021013100

3-خدمت تمدید پروانه مؤسسات پزشکی با شناسه 16021013101

4-خدمت توزیع پزشکان و صدور گواهی‌های مربوطه با شناسه 16031014000

5-خدمت ابطال پروانه مؤسسات پزشکی اعلام تعزیرات پزشکی باشناسه16021013102

6-خدمت اصلاحات مورد بر اساس تقاضای مؤسسه پزشکی باشناسه16021013103

7-خدمت لغو بر اساس زمان‌بندی تعیین شده در قرارداد تأسیس باشناسه16021013104

  • لیست خدمات دوردوم اصلاح نظام اداری

1-خدمت صدور و تمدید پروانه فعالیت مؤسسات سلامت باشناسه 16061013100

2- خدمت ابطال پروانه فعالیت مؤسسات سلامت باشناسه16061013102

3-خدمت اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت باشناسه 16021013103

کلیک کنید

  • لیست خدمات دور اول اصلاح نظام اداری

1-خدمت اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان با شناسه 18041625000

کلیک کنید

  • لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری

1-خدمت پیگیری کمبودهای دارویی و هماهنگی با شرکت‌های توزیع دارویی و نظارت بر توزیع دارو در بخش دولتی و خصوصی

  • لیست خدمات دوراول اصلاح نظام اداری

1-خدمت انجام نظارت بر مکمل تغذیه‌ای با شناسه16061657102

2-خدمت انجام نظارت بر ملزومات دارویی با شناسه160116571033

3-خدمت انجام نظارت بر داروی مخدر و طبیعی با شناسه16011657104

4-خدمت بررسی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکارومجازباشناسه16041658101

5-خدمت انعقاد تفاهم‌نامه‌های دارویی برای بیماران خاص، مزمن و صعب‌العلاج باشناسه16061659101

6-خدمت تهیه و تأمین داروها و واکسن‌ها و شیرخشک‌های متابولیک برای بیماران با شناسه16011659102

7-خدمت ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروهاباشناسه16051660100

8-خدمت اطلاع‌رسانی داروها و سموم از طریق سامانه 1490باشناسه16061660101

9-خدمت ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت باشناسه18051660102

10-خدمت انجام تحقیق و پژوهش در زمینه غذاباشناسه 16051661000

کلیک کنید