کروکی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه

 

  منشور حقوق بیمار

نوبت دهی مراکز درمانی و کلینیک ویژه دانشگاه

لیست داروخانه ها، آزمایشگاه ها و ... 

مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
پایگاه های سلامت شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
خانه های بهداشت شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
پایگاه های اورژانس شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
آزمایشگاه های شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
داروخانه های شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
مراکز پرتونگاری شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
مراکز توانبخشی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
مراکز درمان سوء مصرف موار شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
دفاتر مشاوره و ارائه خدمات پرستاری 
کلینیک، پلی کلینیک و درمانگاه ها 

برنامه کشیک پزشکان:

  برنامـه کشیــک پزشـکان اورژنس شبانه روزی بیمارستان نقوی

اعمال جراحی قابل انجام در بیمارستان های تحت پوشش:

بیمارستان متینی
بیمارستان نقوی

ثبت خطاهای پزشکی و مامایی:

ثبت خطاهای پزشکی بیمارستان شهید بهشتی
ثبت خطاهای پزشکی بیمارستان متینی
ثبت خطاهای پزشکی بیمارستان نقوی
ثبت خطای مامایی

برنامه زمانی درمانگاه ها

بیمارستان کارگرنژاد
مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
بیمارستان متینی
بیمارستان نقوی
بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل
بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل
پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بوعلی سینا 

تعرفه های درمانی

بیمارستان کارگرنژاد
مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
بیمارستان متینی
بیمارستان نقوی
بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل
بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل

بیمه های طرف قرارداد

بیمارستان کارگرنژاد
مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
بیمارستان متینی
بیمارستان نقوی
بیمارستان سیدالشهداء  آران و بیدگل
بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل

کادر پزشکان

بیمارستان کارگرنژاد
  مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
  بیمارستان متینی
  بیمارستان نقوی

فیلم های آموزشی سلامت