تمدید مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا روز شنبه مورخ 23/12/99
شرايط مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت و پايگاههای سلامت
دانشگاه علوم پزشکي کاشان در نظردارد براساس دستورعمل اجرایی برنامه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نشین- نسخه 4 و طبق شرایط حاضر، مدیریت پایگاه های سلامت ارائه دهنده خدمات و بخشي ازخدمات مورد نیاز درمراکز خدمات جامع سلامت را بشرح پیوست، بمدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید.
 ١٣:٣٥ - شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان بيمه تكميلي درماني – تشخيصي – دارويي و اعمال جراحي پرسنل دانشگاه علوم پزشكي کاش
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان در نظر دارد خدمات بيمه تكميلي درماني – تشخيصي – دارويي و اعمال جراحي پرسنل خود و خانواده تحت پوشش آنها را به مدت يك سال با سقف تعهدات پيشنهادی به شركت های بيمه ای واجد شرايط واگذار نمايد.
 ٠٨:٠٢ - شنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پايان وقت اداري مورخ 27/11/99
شرایط مناقصه تامین نیروی انسانی حرفه ای، غیر حرفه ای و خدماتی
دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی و همچنین ایجاد اشتغال و توسعه در ارائه خدمات، تامين کلیه نیروی انسانی حرفه ای، غیر حرفه ای و خدماتی مورد نیاز خود را به صورت مدیریتی از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط ( صرفاً بهداشتی - درمانی و خدماتی ) به شرح ذیل واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید ضمن مطالعه دقیق اسناد مناقصه، پيشنهاد قيمت خود را بهمراه ساير مدارك درخواستي ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی با پست پيشتاز و يا از طريق تحويل به نشاني كاشان میدان 15 خرداد، ستاد دانشگاه دبيرخانه مرکزی حراست دانشگاه با اخذ رسید تحویل یا ارسال نمايند.
 ١٢:٢٠ - چهارشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پايان وقت اداري مورخ 27/11/99
شرایط مناقصه واگذاری تامين سرويس و امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری تامين سرويس و امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی به اشخاص حقوقی صلاحیتدار ازطریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.
 ١٢:٠٩ - سه شنبه ٧ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پايان وقت اداري مورخ 27/11/99
شرايط مناقصه واگذاری امورخونگیری بیماران بستری و سرپایی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امورخونگیری بیماران بستری و سرپایی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی را به صورت حجمی به اشخاص حقوقی ذیصلاح ازطریق مناقصه از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال واگذار نمايد.
 ١١:١٠ - يکشنبه ٥ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پايان وقت اداري مورخ 27/11/99
شرایط مناقصه امورطبخ ، حمل و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، نقوی، متینی، کارگرنژاد (پردیس دانشگاه) و شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني کاشان در نظر دارد خدمات بخش امور تغذیه وسلف سرويس كل مجتمع پرديس دانشگاه طبخ و توزیع بدون مواد ) را از طریق مناقصه عمومي به مدت يك سال به شركت هاي واجد شرايط (اشخاص حقوقی) واگذار نماید.
 ١١:١٩ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا تاریخ 1/11/99
آگهی شناسایی حسابرس رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات حسابرسی خویش را مطابق شیوه نامه اجرایی دعوت و انتخاب حسابرس در دانشگاهها / موسسات وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق عقد قرارداد خرید خدمات نماید.
 ١٢:٣٢ - سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 29/10/99
شرايط مناقصه خرید تجهیزات آموزشی مورد نیاز دانشکده های پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی و بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات آموزشی و سایر اقلام مربوطه مورد نیاز مراکز مهارت های بالینی دانشکده های پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی خود از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل از یکی از متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.
 ١٠:٥٨ - چهارشنبه ١٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 29/10/99
مناقصه خرید لباس بیمار مراکز آموزشی درمانی
مناقصه خرید لباس بیمار مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی-کارگرنژاد- نقوی - متینی و شبکه بهداشت درمان آران و بیدگل(بیمارستان سیدالشهدا،رجایی)
 ١٠:٥٣ - چهارشنبه ١٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه لغو گردید
شرايط مناقصه خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٤:١٣ - يکشنبه ١٤ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>