دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:43:48 AM 1398 / 02 / 02
 
تمدید مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 19/05/96
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری محل سی تی اسکن خود واقع در مرکز پزشکی، آموزشی درمانی نقوی بصورت مشارکتی اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 05 / 09 -7:56

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96
شرایط مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید بهشتی
مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را در سال 97-1396 از طریق اجاره مینی بوس با راننده از بخش خصوصی واجدالشرایط خریداری نماید.

تاریخ : 1396 / 04 / 11 -8:11

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28/03/96
شرایط مناقصه تیم کسورات پرونده های پزشکی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور تصدی گری تیم بررسی کسورات بیمه ای پرونده های پزشکی بیمارستان شهید بهشتی خود را از طریق خرید خدمت به شرکت یا موسسات واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 03 / 21 -10:18

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96
شرایط مناقصه واگذاری وظایف امور منشی گری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط و دارای صلاحیت به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 03 / 20 -21:6

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 18/03/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت جوشقان قالی خود مطابق با نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی بصورت قرارداد سرجمع اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 03 / 13 -14:4

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان متینی و بیمارستانها و واحدهای سطح شهر در سال 96
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت سه سال شامل: بیمارستان متینی، بیمارستان نقوی، دیالیز اخوان و کلیه معاونتها و مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای اورژانس سطح شهر به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید،

تاریخ : 1396 / 03 / 07 -9:42

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی و بیمارستان کارگرنژاد در سال 96
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت سه سال شامل: مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی، بخش روان پزشکی بیمارستان کارگرنژاد به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید،

تاریخ : 1396 / 03 / 07 -9:39

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس شبکه بهداشت آران و بیدگل در سال 96
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت سه سال شامل: ستاد شبکه، بیمارستان سیدالشهداء، بیمارستان شهید رجائی و کلیه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید،

تاریخ : 1396 / 03 / 07 -9:28

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/03/96
شرایط مناقصه واگذاری خدمات گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات گروه پرستاری واحدهای تابعه خود را به شرکت های واجد شرایط (بهداشتی درمانی) از طریق مناقصه عمومی بمدت یکسال بصورت حق مدیریریت (سود مدیریتی ) واگذار نماید

تاریخ : 1396 / 03 / 01 -14:51

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/03/96
شرایط مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بر اساس دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نسخه ( سه) و طبق شرایط حاضر مدیریت پایگاه های سلامت و بخشی از خدمات مورد نیاز در مراکز خدمات جامع سلامت را بشرح پیوست به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 02 / 31 -7:18

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 8 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311