دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:24:24 PM 1397 / 04 / 02
 
مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 27/07/96
شرایط مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظردارد براساس دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبت­های اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نسخه (سه) و طبق شرایط حاضر، مدیریت پایگاههای سلامت و بخشی از خدمات مورد نیاز درمراکز خدمات جامع سلامت را بشرح پیوست، بمدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 07 / 18 -11:24

مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27/07/96
شرایط استعلام خرید پرتال سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خرید پرتال سازمانی خود را از طریق استعلام بهاء از بخش خصوصی و با شرایط ذیل تهیه نماید.

تاریخ : 1396 / 07 / 18 -11:11

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 20/07/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد (نسبت به واگذاری پارکینگ روباز خود جنب مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی) بمدت یکسال بصورت اجاره بهاء اقدام نماید

تاریخ : 1396 / 07 / 12 -8:3

مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30/06/96
شرایط مناقصه خرید البسه و کفش پرسنل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید البسه و کفش پرسنل سال 96 تحت پوشش خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1396 / 06 / 25 -9:41

مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30/06/96
شرایط استعلام تأمین سرویس پهنـای بانـد اینترنـت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از پهنای باند اینترنت خود را به میزان 15 Mbpsدریافت و 15 Mbpsارسال به صورت اختصاصی (Dedicate) و 24 ساعته (شبانه روزی) به مدت یکسال از طریق استعلام بهاء از بخش خصوصی و با شرایط ذیل تامین نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -12:30

تمدیداعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27/07/96
شرایط استعلام واگذاری تهیه تونر (پودر ) کارتریج واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد تهیه تونر (پودر ) کارتریج واحدهای تابعه و شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل خود را از طریق استعلام با شرایط ذیل از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال به بخش غیردولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -12:12

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 23/06/96
شرایط استعلام داشبورد مدیریتی سیستم اطلاعات بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد خرید برنامه تحلیلی ( داشبورد مدیریتی ) شامل شاخص های درمانی و گزارشات مربوطه با نرم افزار QlikView به بخش غیردولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -12:18

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/06/96
شرایط مزایده اجاره فروشگاه و اغذیه فروشی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ، در نظر دارد فروشگاه مواد غذایی و اغذیه فروشی مجتمع پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را درقالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان با در نظر گرفتن بالاترین قیمت به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید .

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -12:15

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 31/06/93
شرایط مزایده بوفه های دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را به صورت اجاره در سال 1393 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 05 / 19 -13:21

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/06/96
شرایط مزایده واگذاری بوفه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1396
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را به صورت اجاره در سال 1396 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -11:4

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  
صفحه 4 از 29   تعداد اخبار اين گروه خبري: 287