دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:49:54 AM 1398 / 02 / 02
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 15/11/93
شرایط مناقصه نگهداری درختان پسته و زیتون
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نگهداری درختان پسته و زیتون خود را به یکی از متقاضیان واجد شرایط که توانایی انجام کار را داشته باشند واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 08 / 19 -12:41

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/10/93
شرایط مناقصه خرید البسه و کفش پرسنل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید البسه و کفش پرسنل تحت پوشش خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1393 / 07 / 28 -10:20

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 14/08/93
شرایط مناقصه واگذاری خدمات امور منشی گری بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی
بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری بخش اورژانس خود را از طریق مناقصه به شرکت های حقوقی دارای صلاحیت واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 07 / 24 -9:36

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 03/07/93
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه HP Blade Enclosure & server و یک دستگاه MSL2024 Tape Library (همراه با اصلاحیه های شماره یک و دو)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تهیه و راه اندازی یک دستگاه HP Blade Enclosure & server و یک دستگاه MSL2024 Tape Library جهت مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه از طریق شرکت (فروشنده) واجد شرایط اقدام نماید.

تاریخ : 1393 / 06 / 19 -13:5

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 23/07/93
آگهی فراخوان واگذاری خدمات گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات گروه پرستاری خود (بصورت مدیریتی) به شرکتهای واجد شرایط به مدت 6 ماه اقدام نماید.

تاریخ : 1393 / 06 / 18 -8:46

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29/07/93
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس
از آنجا که این دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید ، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1393 / 06 / 13 -12:48

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 21/05/93
شرایط مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس امور دانشجویی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 05 / 11 -12:31

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 06/06/93
شرایط مناقصه واگذاری به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی، واگذاری بخشی از امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از فعالیتهای قابل واگذاری امور مالی واحدهای تابعه خود را به شرکت یا موسسات حسابداری و حسابرسی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 05 / 05 -13:26


آگهی مزایده محصول باغ زیتون
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد محصول باغ زیتون خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ : 1393 / 04 / 31 -10:38

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/05/93
شرایط عمومی مناقصه خرید و نصب، راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکرال هوایی
خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکرال هوایی مارک MTA مدل 060 ساخت ایتالیا

تاریخ : 1393 / 04 / 18 -14:29

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 19 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311