دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:59:46 PM 1398 / 06 / 02
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/12/1394
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات موتورخانه ها و تاسیسات دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور نگهداری و تعمیرات تاسیسات واحدهای فوق خود را به صورت حجمی به شرکتهای تاسیساتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت دو سال واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 12 / 16 -7:54

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/12/1394
شرایط مناقصه واگذاری خدمات منشی گری مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری (بخش های اورژانس و جنرال داخلی) مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 12 / 15 -8:16

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 17/12/94
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد، بخش اوزون تراپی بیمارستان متینی کاشان را از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی یا حقوقی واجدشرایط ،بصورت اجاره بها یا مشارکتی واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 12 / 09 -9:46

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/12/1394
شرایط مناقصه بررسی کسورات بیمه ای پرو نده های پزشکی مجتمع پزشکی بیمارستان شهید بهشتی کاشان بصورت خرید خدمت از بخش غیر دولتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور تصدی گری تیم بررسی کسورات بیمه ای پرونده های پزشکی بیمارستان شهید بهشتی خود را از طریق خرید خدمت به شرکت یا موسسات واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید .

تاریخ : 1394 / 12 / 04 -17:25

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 29/12/1394
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش رادیولوژی کلینیک دندانپزشکی تخصصی کتابچی خود را از طریق مزایده عمومی بصورت مشارکتی یا اجاره بها به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به مدت 5 سال از زمان انعقاد قرارداد طبق شرایط خصوصی ذیل واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 12 / 03 -13:52

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 12/12/94
مناقصه واگذاری نیروهای حجمی شبکه آران و بیدگل
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد مدیریت تامین تعدادی از نیروهای مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل را بمدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 12 / 02 -14:43

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 17/12/94
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش OCT مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی متینی خود را به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به صورت مشارکتی واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 12 / 02 -11:13

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 29/12/94
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش آموزشی درمانی MRIمستقر در بیمارستان نقوی خود را بصورت مشارکتی یا اجاره بها طبق شرای

تاریخ : 1394 / 11 / 29 -14:30

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 27/11/1394
شرایط مناقصه خرید رایانه های مربوط به مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید 130 دستگاه کامپیوتر به همراه متعلقات به شرح مشخصات مندرج در زیر جهت مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1394 / 11 / 17 -17:10

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 10/11/94
آگهی فراخوان عمومی
دانشگا ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل را به مدت یکسال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 11 / 04 -18:23

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 15 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 316