دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:23:32 AM 1398 / 01 / 30
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 30/09/1395
شرایط مناقصه خرید البسه و کفش پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید البسه و کفش پرسنل تحت پوشش خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 02 / 07 -8:37

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/02/1395
مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 01 / 24 -13:1

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 26/12/1394
شرایط مناقصه وارنیش فلوراید
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید،حمل تعداد200000 هزار وارنیش فلوراید از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1394 / 12 / 24 -8:38

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22/12/1394
شرایط واگذاری نیروهای حجمی مراکز سلامت کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظردارد براساس دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه (نسخه سه) وطبق شرایط حاضر،مدیریت تامین تعدادی ازنیروهای مورد نیاز مراکزسلامت بشرح پیوست را بمدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 12 / 16 -10:59

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22/12/1394
شرایط مناقصه واگذاری پایگاههای سلامت کاشان
در راستای دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه (نسخه سه) وطبق شرایط حاضر، پایگاههای سلامت پیوست توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان بمدت یکسال به اشخاص حقیقی وحقوقی باشرایط ذیل واگذارمی گردد.

تاریخ : 1394 / 12 / 16 -10:31

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/12/1394
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات موتورخانه ها و تاسیسات دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور نگهداری و تعمیرات تاسیسات واحدهای فوق خود را به صورت حجمی به شرکتهای تاسیساتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت دو سال واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 12 / 16 -7:54

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/12/1394
شرایط مناقصه واگذاری خدمات منشی گری مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری (بخش های اورژانس و جنرال داخلی) مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 12 / 15 -8:16

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 17/12/94
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد، بخش اوزون تراپی بیمارستان متینی کاشان را از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی یا حقوقی واجدشرایط ،بصورت اجاره بها یا مشارکتی واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 12 / 09 -9:46

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/12/1394
شرایط مناقصه بررسی کسورات بیمه ای پرو نده های پزشکی مجتمع پزشکی بیمارستان شهید بهشتی کاشان بصورت خرید خدمت از بخش غیر دولتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور تصدی گری تیم بررسی کسورات بیمه ای پرونده های پزشکی بیمارستان شهید بهشتی خود را از طریق خرید خدمت به شرکت یا موسسات واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید .

تاریخ : 1394 / 12 / 04 -17:25

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 29/12/1394
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش رادیولوژی کلینیک دندانپزشکی تخصصی کتابچی خود را از طریق مزایده عمومی بصورت مشارکتی یا اجاره بها به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به مدت 5 سال از زمان انعقاد قرارداد طبق شرایط خصوصی ذیل واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 12 / 03 -13:52

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 14 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311