دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:57:30 AM 1397 / 09 / 28
 
تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/06/97
مناقصه خرید وارنیش فلوراید
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید وارنیش فلوراید برای مرحله اول سال تحصیلی 98-97 خویش از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

تاریخ : 1397 / 05 / 30 -13:55

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 12/06/97
آگهی فراخوان سلف سرویس مرکزی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی دانشجویی خود را از طریق مناقصه عمومی بمدت یکسال تحصیلی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید

تاریخ : 1397 / 05 / 30 -13:52

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/06/97
برگ شرایط مزایده اجاره محل داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات داروخانة سرپائی شبانه روزی مجتمع پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را در قالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان به انضمام کلیه متعلقات و منضمات از جمله آب، برق ، گاز، دستگاههای برودتی و حرارتی ، با در نظر گرفتن بالاترین قیمت ،به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 05 / 28 -13:23

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/06/97
آگهی فراخوان امور تغذیه و سلف سرویس کل پردیس دانشگاه
انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس کل پردیس خود مطابق اسناد مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 05 / 27 -14:2

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 20/04/97
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات و ابنیه بیمارستان های متینی، نقوی و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور نگهداری و تعمیرات تأسیسات واحدهای فوق خود را به شرکتهای تاسیساتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت یک سال واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 04 / 16 -11:15

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30/02/1397
مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 02 / 03 -14:14

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/04/1397
شرایط مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 04 / 12 -13:13

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/04/97
واگذاری تامین سرویس و امور ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری تامین سرویس و امور ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی به افراد ذیصلاح ازطریق مناقصه اقدام نماید.

تاریخ : 1397 / 04 / 05 -13:6

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 22/03/97
شرایط مزایده اجاره محل داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، در نظر دارد خدمات داروخانه سرپایی شبانه روزی مجتمع پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را در قالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان به انضمام کلیه متعلقات و منضمات از جمله آب، برق و گاز ، دستگاههای برودتی و حرارتی با در نظر گرفتن بالاترین قیمت به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 03 / 13 -7:55

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/04/97
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک اداری مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 03 / 12 -13:47

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  
صفحه 2 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 304