دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:53:04 AM 1397 / 12 / 02
 
مناقصه ها و مزایده ها

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/02/97

آگهی فراخوان بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی طبق شرایط زیر اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های بیمه ای واجد شرایط دعوت بعمل می آید قیمت پیشنهادی خود را بصورت خوانا همراه با مهر و امضای افراد مجاز بصورت پاکت در بسته حداکثر تا تاریخ 25/02/1397 به آدرس: کاشان،میدان 15 خرداد،ابتدای خیابان اباذر،ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان،دبیرخانه حراست مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایند.

    *حداکثر تعهدات بیمه گر:

حداکثر تعهد بیمه گر در رابطه با فوت،نقص عضو،از کار افتادگی و سایر صدمات بدنی یک نفر                               2/310/000/000 ریال.

حداکثر تعهد بیمه گر در رابطه با فوت،نقص عضو،از کار افتادگی و سایر صدمات بدنی در هر حادثه                       3/080/000/000 ریال.

حداکثر تعهد بیمه گر در رابطه با فوت،نقص عضو،از کار افتادگی و سایر صدمات بدنی در طول مدت بیمه نامه     15/400/000/000 ریال.

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 

ساعت : 14:15 -  روز  : دو شنبه  - 17 /  2 / 1397 /  شماره خبر : 31 / تعداد نمايش :480

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: