دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:46:14 PM 1396 / 11 / 02
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 10/11/96
شرایط مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات بخش اورژانس، جنرال داخلی، اورژانس توسعه یافته و امور مربوط به خدمات ساختمان امام علی(ع) و (واحد MRI) مجتمع بیمارستانی شهیددکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امورمربوط به خدمات ( نظافت ) بخش های اورژانس، جنرال داخلی، اورژانس توسعه یافته و امور مربوط به خدمات ساختمان امام علی(ع) و(واحدMRI) خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید

تاریخ : 1396 / 10 / 23 -12:40

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 15/11/96
شرایط مناقصه واگذاری به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی، واگذاری بخشی از امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از امور مالی واحدهای تابعه خود را به شرکت یا موسسات حسابداری و حسابرسی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی از تاریخ 01/01/1397 لغایت 29/12/1397 واگذار نماید

تاریخ : 1396 / 10 / 20 -13:26

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23/10/96
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی چیلرهای تراکمی هوا خنک ساختمان های خود اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 10 / 07 -10:45

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/10/96
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل عملیات مرمت و نازک کاری ساختمان سلامتکده طب سنتی خود اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 10 / 07 -10:43

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23/10/96
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات ساختمانی و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان پست برق مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 10 / 07 -10:41

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/09/96
فراخوان بیمه کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خود که حدودا 4000 نفر می باشد اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 09 / 13 -13:35

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/09/96
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خود و خانواده ایشان را ازتاریخ 01/12/96 واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 09 / 12 -12:34

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/09/96
شرایط مناقصه عملیات و بازسازی سیستم تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی به هماره سیستم کنترلی تهویه ساختمان امام علی(ع) و مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد «عملیات و بازسازی سیستم تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی به هماره سیستم کنترلی تهویه ساختمان امام علی(ع) و مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان» را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 08 / 25 -12:25

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11/09/96
شرایط مناقصه عملیات و بازسازی سیستم تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی به همراه سیستم کنترلی تهویه اشپزخانه، رختشویخانه و واحد استریل مرکزی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد «عملیات و بازسازی سیستم تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی به همراه سیستم کنترلی تهویه اشپزخانه، رختشویخانه و واحد استریل مرکزی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان »را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 08 / 25 -12:57

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30/09/96
شرایط مناقصه خرید و نصب سه دستگاه آسانسور نفر بر جهت ساختمان کلینیک ویژه و مجتمع کلاسهای آموزشی فرقانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر داردنسبت به «خرید و نصب سه دستگاه آسانسور نفر بر جهت ساختمان کلینیک ویژه و مجتمع کلاسهای آموزشی فرقانی» را از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 08 / 25 -12:55

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  
صفحه 1 از 28   تعداد اخبار اين گروه خبري: 272