دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:44:00 AM 1398 / 03 / 30
 

 

اعضای هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری

1- محمدرضا افاضل

2- دکتر مرتضی پنجه شاهی

3- دکتر خدیجه شریفی

4- رضا رضائی

5- حسن عرب سعیدی