دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:59:09 PM 1398 / 06 / 29
 

اعضای تیم اجرایی:

  • رئیس هیات اجرایی: آقای محمد خبازی
  • نماینده فرماندار: آقای مهدی هنرمندی
  • نماینده سازمان نظام پرستاری: آقای مجید کریمی رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل
  • نماینده معاونت درمان دانشگاه: خانم معصومه حمزه ای مدیر پرستاری دانشگاه
  • نماینده دانشکده پرستاری: آقای دکتر محسن تقدسی